EFS Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny od ponad 50 lat wspiera przedsięwzięcia pomagające osobom poszukującym pracy, bezrobotnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz osobom pracujacym w zdobywaniu umiejętności i kwalifikacji wymaganych na rynku pracy. Polska wykorzystuje możliwości rozwoju zasobów ludzkich, jakie stwarza Europejski Fundusz Społeczny od momentu przystapienia do Unii Europejskiej tj. od 2004 roku.

 W latach 2007-2013 całość środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce, w wysokości ponad 9,7 mld euro, została ujęta w jednym programie operacyjnym - w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL). Niezmienione pozostają główne obszary wsparcia tj. zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, ułatwienia w dostosowaniu pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce, a także zagadnienia zwiazane z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich, budową sprawnej i skutecznej administarcji publicznej oraz promocją zdrowia.

 

 

 

 

PRO-FUTURO - ul. Konstytucyjna 42c; 92-203 Łódź
telefony: (042) 674-44-66; (042) 674-44-45
mail: pro-futuro@pro-futuro.net

Created by A4 Studio
Pro-Futuro © 2012